زبان عشق

دنیا بر مدار عشق است و عشق مقدس و باشکوه است.وقتی عاشق می شویم رویاهای پیش از ازدواج مان در محور خوبیها و سعادت زندگی زناشویی می چرخد. وقتی عاشقید، نمی توانید به هیچ چیز دیگری فکر کنید. متاسفانه ابدیت تجربه عاشقی، افسانه است نه واقعیت. در این نوشتار خلاصه ای از کتاب 5 زبان … ادامه خواندن زبان عشق